publication . Bachelor thesis . 2015

Teritoriāla mārketinga un tēla veidošana Latvija.

Golubeva, Kristīne;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Krīstīnes Golubevas bakalaura darba tēma ir „Teritoriālā mārketinga un tēla veidošana Latvijā”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teritoriālā mārketinga un tēla veidošanas teoriju, Latvijas tēla atpazīstamības izpēti un analīzi, piedāvāt priekšlikumus Latvijas teritoriālā mārketinga un valsts tēla izpētes pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras, avotu saraksta un 2 pielikumiem. Pirmajā daļā analizēti teritoriālā mārketinga teorētiskie aspekti: teritoriālā mārketinga definīcija un tās elementi, subjektu un mērķauditorijas loma teritoriālajā mārketingā un vides un konkurētspējas faktoru ...
Subjects
free text keywords: Vadībzinātne, teritoriālais mārketings, teritoriālais tēls, valsts atpazīstamība, valsts konkurētspēja
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue