Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā.

Master thesis OPEN
Jakubovska, Solvita (2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Izglītības vadība

Maģistra darbā „Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā” aplūkoti jautājumi par metodiskā darba organizēšanu valsts, pašvaldības un skolas līmenī, kā arī metodisko komisiju darbības izvērtēšanu, balstoties uz skolu darba kvalitātes izvērtēšanu akreditācijas procesā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt skolas metodiskā darba organizēšanas un izvērtēšanas iespējas, veidojot priekšlikumus darba uzlabošanai. Pētījuma ietveros tika izstrādāti skolas metodisko komisiju darbības izvērtēšanas kritēriji. Balstoties uz izvērtēšanas kritērijiem tika izstrādāta un veikta metodisko komisiju vadītāju un skolotāju aptauja. Aptaujas rezultātā iegūts skolas metodiskā darba izvērtējums, izstrādāti ieteikumi metodiskā darba pilnveidei. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, 11 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pētījumā gūtie dati atspoguļoti attēlos. Atslēgas vārdi: metodiskais darbs, metodiskā komisija, skolas metodiskā darba kvalitātes izvērtēšana.
Share - Bookmark