publication . Bachelor thesis . 2012

Vārda brīvības un intelektuālā īpašuma aizsardzības līdzsvarošana ACTA

Bulzgis, Raivo;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Attīstoties intelektuālā īpašuma tiesībām un tā tiesiskajam regulējumam, tiek ierobežotas personu tiesības uz vārda brīvību. Ņemot vērā, ka tiek pieņemts jauns starptautiskais līgums šajā jomā, tad šī darba tēma ir aktuāla visā pasaulē. Darba mērķis ir noskaidrot, intelektuālā īpašuma un vārda brīvības robežas. Izvirzītā mērķa realizēšanai darba autors izvirzīja vairākus uzdevumus: izpētīt jēdzienus “vārda brīvība” un “intelektuālais īpašums”, analizēt šo jēdzienu robežas, kā arī iepazīties ar ārvalstu tiesu praksi. Cilvēka tiesības sniedzas tik tālu līdz tās neaizskar citu cilvēku no likuma izrietošās tiesības. Atslēgvārdi: ACTA, intelektuālais īpašums, vārda b...
Subjects
free text keywords: Juridiskā zinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue