Pierādījumu vērtēšana kriminālprocesā

Master thesis OPEN
Griķe, Madara (2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Pierādījumu vērtēšana ir viena no būtiskākajām valsts atzīto un aizsargāto cilvēka pamattiesību garantijām kriminālprocesā, tā nosaka tiesas nolēmuma tiesiskumu un pamatotību. Attiecībā uz pierādījumu vērtēšanu likumā nav konkrēta panta, ir reglamentēti pierādīšanas teorijas centrālie jēdzieni, principi un prasības, pēc kurām jāatbilst pierādījumiem un pēc kurām tie jāvērtē. Autore darbā pievēršas sastopamām problēmām praksē, kas saistītas ar pierādījumu vērtēšanu. Autore aktualizē jautājumu par pierādījumu vērtēšanas principiem un to būtību. Darba ietvaros autore raksruro pierādīšanas teorijas jēdzienu izpratnes problemātiku un tās saistību un ietekmi uz pierādījumu vērtēšanu, kā arī atklāj pierādījumu vērtēšanas pēc pierādījumu īpašībām problemātiku, kas saistīta ar dažādu izpratni praksē un nepieciešamību pilnveidot likuma regulējumu. Autore darba gaitā secina, ka pierādīšanas jēdziena traktējums ir atkarīgs no likumā lietotās juridiskās terminoloģijas un ka esošā „pierādīšanas-pamatošanas” izpratne KPL nav attaisnojusies. Autore norāda uz citu pierādīšanas teorijas jēdzienu problemātiku. Pierādījumu vērtēšanas izpratni nosaka tās tvērums, autore darba ietvaros analizē pierādīšanas procesuālo (šauro) tvērumu, ņemot vērā vērtēšanas nosacījumus un principus, tās izpausmi nolēmumos kā vērtēšanas rezultātu, tādējādi pieejot pierādījumu vērtēšanas jēdzienam kā procesuālai kategorijai. Pamatojoties uz Senāta stabilu judikatūru pierādījumi jāvērtē atbilstoši KPL 19., 124., 128., 129., 130. pantu prasībām, tādējādi autore lielu nozīmi piešķir pierādījumu izmantojamības vērtējumam. Ne vienmēr tiesas pievērš uzmanību to nozīmei, kā arī mēdz jaukt to izpratni. Autore norāda uz nepieciešamiem pierādījumu īpašību tiesiskās reglamentācijas uzlabojumiem.
Share - Bookmark