Elektrovadītspējas noteikšana poli(ēter ēter ketona) membrānām ar dažādām sulfonēšanas pakāpēm

Bachelor thesis Latvian OPEN
Fedorenko, Deniss (2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ķīmija | SULFONĒTAIS POLI(ĒTER ĒTER KETONS) | SULFONĒŠANAS PAKĀPE | ELEKTROVADĪTSPĒJA | RENTGENDIFRAKTOMETRJA | TERMOGRAVIMETRIJA

Darbā ir veikta poli(ēter ētera ketona) sulfonēšana un ir iegūti paraugi ar dažādām sulfonēšanas pakāpēm, no kurām tika izgatavotas membrānas. Sulfonēšanas pakāpe tika noteikta ar titrēšanas metodi. Izmantojot impedances metodi, tika noteikta sulfonēta poli(ēter ētera ketona) membrānu elektrovadītspēja atkarībā no sulfonēšanas pakāpes. Membrānas tika analizētas ar rentgendifraktometrijas metodi un termogravimetrijas metodi.
Share - Bookmark