Ocena dokładności wyznaczania przestrzennego położenia punktów metodą biegunową

Article OPEN
Preweda, Edward;
(1997)
  • Publisher: Geodezja, 3, AGH, Kraków
  • Subject: metoda biegunowa | wcięcie przestrzenne

Położenie, wymiary czy też kształt wielu obiektów przemysłowych określa się na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Kontrolowane obiekty reprezentowane są przez zbiory punktów położonych na ich powierzchni. Jedną z metod wyznaczania współrzędnych przestrzennych punk... View more
Share - Bookmark