publication . Article . 1997

APPROXIMATION OF MIDDLE SHEET SURFACE

Preweda, Edward;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 1997
  • Publisher: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Country: Poland
Abstract
Konstrukcjom cienkościennym stawiany jest warunek zgodności ich powierzchni środkowej z powierzchnią określoną założeniami projektowymi. Grubość powłoki uzależniona jest od panujących w niej naprężeń i najczęściej nie jest stała dla całej powłoki. W pracy przedstawiono algorytm badania kształtu powłok uwzględniający powyższe uwarunkowania. Weryfikacja algorytmu na przykładzie hiperboloidalnych chłodni jednopowłokowych wyraźnie uwidacznia różnice pomiędzy aproksymacją powierzchni zewnętrznej i powierzchni środkowej obiektu. For thin-walled contruction it is required that its middle surface should be consistent with a surface established by brief foredesign. The s...
Subjects
free text keywords: model, grubość powłoki, chłodnie kominowe, aproksymacja, aproksymacja powłok
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 1997

APPROXIMATION OF MIDDLE SHEET SURFACE

Preweda, Edward;