publication . Bachelor thesis . 2008

Tangible fixed assets according to czech accounting regulations and IAS/IFRS

Karľa, Tomáš;
Restricted Czech
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Country: Czech Republic
Abstract
Práce se zabývá problematikou dlouhodobého hmotného majetku v pohledech české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví včetně Mezinárodních účetních standardů a interpretací. První dvě kapitoly popisují dlouhodobý hmotný majetek podle každé účetní úpravy zvlášť. Poslední kapitola je věnována porovnání obou úprav, zejména vymezení rozdílů při ošetření problematiky pořízení, oceňování, užívání a odpisování dlouhodobého hmotného majetku.
Subjects
free text keywords: dlouhodobý hmotný majetek; IAS/IFRS; IAS 16; ČÚS, tangible fixed assets; compare; komparace; české účetní předpisy; czech accounting regulations; IAS/IFRS; dlouhodobý hmotný majetek
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2008

Tangible fixed assets according to czech accounting regulations and IAS/IFRS

Karľa, Tomáš;