Sociālie procesi un etiķetes attīstība

Article Latvian OPEN
Lejniece, Z;
(2010)
  • Publisher: RTU
  • Subject: social changes and processes | globalisation | etiquette | standards of behaviour | new trends

Raksta mērķis ir teorētisks pētījums par sociālo izmaiņu nozīmi etiķetes attīstībā. Tajā analizētas mūsdienu sabiedrības raksturīgākās attīstības tendences un procesi, parādīta to saistība ar izmaiņām cilvēku saskarsmē, tai skaitā etiķetē. Tiek secināts, ka mainoties s... View more
Share - Bookmark