Evolutionary genomics and functional studies on the metabolic role of Blattabacterium, primary endosymbiont of cockroaches

Doctoral thesis English OPEN
Patiño Navarrete, Rafael; (2013)
  • Subject: genomics | molecular evolution | nitrogen metabolism | symbiosis | insect physiology | UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Microbiología::Metabolismo bacteriano | UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Biología animal (Zoología)::Fisiología animal | UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Microbiología | UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Microbiología::Metabolismo microbiano | UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Genética::Otras | UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Biología de insectos (Entomología)::Fisiología de los insectos

Introducció La simbiosi, entesa com la relació de interdependència entre dos o més individus de diferents espècies, ha tingut un profunda influència al llarg de l’evolució de la vida. De fet, hi ha un ampli consens respecte a la importància de les associacions simbi... View more
Share - Bookmark