REVIZORJEVA OCENA TVEGANJA POMEMBNO NAPAČNE NAVEDBE ZARADI PREVARE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH NA PODLAGI TRIANGULACIJE REVIZIJSKIH DOKAZOV

Master thesis Slovenian OPEN
Ličen, Tomaž;
(2013)
  • Publisher: T. Ličen
  • Subject: gospodarska prevara | trikotnik prevar | poslovodstvo | zunanji revizor | zunanje revidiranje | pomembno napačne navedbe zaradi prevare | revizijski dokazi | gospodarski škandali | triangulacija revizijskih dokazov | raziskava | economic fraud | fraud triangle | management | external auditor | external auditing | material misstatement due to fraud | audit evidence | economic scandals | triangulation of audit evidence | research
    • udc: udc:657.3

Pojem prevare je težko opredeljiv, saj je odvisen od tega, iz katerega zornega kota prevaro opazujemo. Po standardih jih delimo na poslovodske in zaposlenske. Motive za nastanek prevare smo predstavili s trikotnikom prevar, ki razlaga, da posamezniki zagrešijo prevaro, ... View more
Share - Bookmark