MOTIVACIJA PRI LIKOVNI VZGOJI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kerin, Tjaša;
(2011)
  • Publisher: T. Kerin
  • Subject: razredni pouk | osnovna šola | likovna vzgoja | motivacija | učna motivacija | primary education | primary school | art education | motivation | learning motivation
    • udc: udc:73/76(043.2)

V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo splošen pojem motivacije, pomen motivacije ter teoretična izhodišča. Povezujemo splošna teoretična izhodišča s poučevanjem likovne vzgoje ter artikulacijske značilnosti pri njenem pouku. Ob tem smo tudi izpostavili pomem... View more
Share - Bookmark