MODEL STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA PRODAJNIH POTI V PROCESU GLOBALIZACIJE TRGA IN RAZVOJA TRGOVSKIH ZNAMK

Doctoral thesis Slovenian OPEN
Jager, Jerneja; (2016)
  • Publisher: J. Jager
  • Subject: mednarodni trgi | strategija prodajnih poti | blagovne znamke proizvajalca | trgovske znamke | marketinška uspešnost | prodaja | finančna uspešnost | lokalni institucionalni sistem | distribucijska kultura | odnosi z odjemalci na tujih trgih. | international markets | sales channel strategy | manufacturer brands | retail brands | market performance | sales | financial performance | local institutional system | distribution culture | customer relations in foreign markets. | 658.8 [udc]

Doktorska disertacija je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu disertacije najprej definiramo globalizacijo in internacionalizacijo, kot dva od osrednjih fenomenov sodobne mednarodne ekonomije. Sledi razlaga modelov internacionalizacije in sicer ... View more
Share - Bookmark