Obračun različnih vrst osebnih prejemkov s praktičnimi primeri

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Zafošnik, Albina;
(2018)
  • Publisher: A. Zafošnik
  • Subject: osebni prejemki v delovnem razmerju | drugi osebni prejemki | prejemki na drugih pravnih podlagah | plača | dohodnina | prispevki za socialno varnost | obračun plač | avtorski honorar | podjemna pogodba | bonitete | odpravnine | personal remunerations in employment relationship | other remunerations | income on other legal bases | salary | personal income tax | social security contributions | accounting for salaries | fee for independent work | work contract | bonuses | severance pays.
    • udc: udc:331.2

Množica zakonskih in podzakonskih predpisov tako ali drugače posredno in neposredno posega na področje obračunavanja plač, nadomestil, povračil in drugih vrst plačil ter prispevkov in davkov. Toda relativno zapleten sistem obračunavanja prejemkov v Sloveniji povzroča na... View more
Share - Bookmark