publication . Bachelor thesis . 2016

Sinteza bakrovih, kobaltovih in nikljevih koordinacijskih spojin z izoniazidom

Hrastar, Sabina;
Open Access Slovenian
  • Published: 12 May 2016
  • Publisher: S. Hrastar
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu sem se ukvarjala s sintezo in karakterizacijo novih bakrovih, kobaltovih in nikljevih koordinacijskih spojin. Za sintezo smo uporabili bakrov acetat monohidrat, kobaltov acetat tetrahidrat in nikljev acetata tetrahidrat ter ligand izoniazid. Izvedli smo sedemdeset sinteznih reakcij, pri čemer smo spreminjali različne parametre: čas sinteze, temperaturo, topilo (destilirana voda, metanol, etanol, aceton, acetonitril, tetrahidrofuran, diklorometan, N,N-dimetilformamid) in postopek sinteze (sobna temperatura, sinteza na refluksu in solvotermalna sinteza). Topilo smo izbrali glede na predhodno opravljen preizkus topnosti reagentov v posameznem topi...
Subjects
free text keywords: koordinacijske spojine, baker, kobalt, nikelj, izoniazid, rentgenska praškovna difrakcija (p-XRD), temogravimetrična analiza (TGA), Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija (FTIR), rentgenska strukturna analiza na monokristalu., Coordination compounds, copper, cobalt, nickel, isoniazid, powder X-ray diffraction (p-XRD), thermogravimetric analysis (TGA), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), single-crystal X-ray diffraction., udc:546.54.057:546.7.057(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue