PODATKOVNE STORITVE ADO.NET IN ADO.NET ENTITY FRAMEWORK

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Volavc, Franc;
(2012)
  • Publisher: F. Volavc
  • Subject: ADO.NET | ADO.NET Entity Framework | .NET Framework | analiza | odločitveno drevo | analysis | decision tree
    • udc: udc:004.6:[659.2:004](043.2)

V diplomskem delu smo predstavili Microsoftovi ogrodji ADO.NET in ADO.NET Entity Framework. Preučili in analizirali smo metode za dostop do podatkovnih virov, ki jih ponujata ogrodji, ter nato te ugotovitve preslikati v odločitveno drevo, katero bo programerjem in razvi... View more
Share - Bookmark