VEDENJSKE MOTNJE PRI OTROCIH

Master thesis Slovenian OPEN
Jaušovec, Špela;
(2015)
  • Publisher: Š. Jaušovec
  • Subject: motnje vedenja | duševne motnje | družina | vedenje | dejavniki tveganja. | Conduct disorder | mental disorder | family | behavior | risk factors
    • udc: udc:159.922.76-056.49(043.2)

Osnovni namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju motenj vedenja pri otrocih in mladostnikih ter obravnavati vpliv motenj vedenja na otrokovo funkcioniranje in vedenje. O motnjah vedenja je napisanega že veliko, še več pa ostaja neraziskanega in nera... View more
Share - Bookmark