PRIPOVEDNIŠTVO JOŽETA KERENČIČA

Master thesis Slovenian OPEN
Mohorko, Laura;
(2015)
  • Publisher: L. Mohorko
  • Subject: Jože Kerenčič | kratka proza | socialni realizem | obdobje med vojnama | short prose | social realism | period between both World Wars | 821.163.6.09Kerenčič J.(043.2) [udc]

Pripovedna proza Jožeta Kerenčiča je bila zaradi ideoloških vzgibov in njegovega političnega predvojnega delovanja skozi desetletja skorajda neraziskana, po osamosvojitvi Slovenije pa v večji meri prezrta. Ker je obravnavani avtor eden izmed manj vidnih predstavnikov so... View more
Share - Bookmark