publication . Article . Other literature type . Report . 2008

Ženski pari moških poimenovanj v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja:

Majda Merše;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 Feb 2008
  • Publisher: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
  • Country: Slovenia
Abstract
V prispevku je zarisan obseg rabe feminativov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Predstavljene so osnovne pomenske skupine feminativov ter načini njihove tvorbe. Ženski pari moških poimenovanj so primerjalno z moškimi preverjeni glede pomenske skladnosti in glede pogostosti rabe. Predstavljene in vzročno pojasnjene so skupine samo moških in samo ženskih poimenovanj. Opozorjeno je tudi na način izbire zastopnikov skupin, sestavljenih iz moških in ženskih členov. The paper discusses the usage of feminine designations in 16th century standard Slovenian by presenting their basic semantic groups and formational patterns. Feminine pairs of masculine designatio...
Subjects
free text keywords: slovenščina, knjižni jezik, 16.st., besedotvorje, Slovene language, literary language, 16th cent., word formation, udc:811.163.6
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue