publication . Bachelor thesis . 2012

UPORABA SUPERKRITIČNEGA OGLIKOVEGA DIOKSIDA (SC CO 2 ) ZA IZOLACIJO ENCIMOV IN PROTEINOV IZ CELIC ČRNE KVASOVKE TRIMMATOSTROMA SALINUM

Bosilj, Monika;
Open Access Slovenian
  • Published: 26 Jun 2012
  • Publisher: M. Bosilj
  • Country: Slovenia
Abstract
Namen diplomske naloge je določiti vpliv superkritičnega ogljikovega dioksida (SC CO2) na preživetje črnih kvasovk Trimmatostroma salinum in izločanje proteinov in nukleinskih kislin iz celične suspenzije T. salinum. Suspenzijo s kulturo T. salinum smo v visokotlačnem šaržnem reaktorju izpostavili SC CO2 pri tlaku 100 bar in 35 °C. Rezultati so pokazali, da se je s podaljševanjem časa inkubacije v SC CO2 preživelost celic T. salinum zmanjševala. Merili smo tudi aktivnost encimov celulaze, α-amilaze, β-glukozidaze in proteaze ter koncentracije proteinov in nukleinskih kislin v odvisnosti od inkubacijskega časa v SC CO2. T. salinum vsebuje ekstracelularne in intra...
Subjects
free text keywords: SC CO2, T. salinum, celulaza, β-glukozidaza, proteini, α-amilaza, cellulase, proteins, α-amylase, β-glucosidase, udc:66-987:[543.645.4.054+543.384.054](043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue