publication . Bachelor thesis . 2010

DOBAVA "JUST IN TIME" PROIZVAJALCU AVTOMOBILOV RENAULT

Nemanič, Marjana;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 Nov 2010
  • Publisher: M. Nemanič
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu je opredeljeno področje, ki je predmet raziskave, namen in cilji, osnovne trditve, predpostavke, omejitve raziskave in predvidene metode raziskovanja. Teoretični del opisuje logistične procese, dobavo »just in time«, elektronsko izmenjavo podatkov (EDI), logistične procese v SAP. V ožjem pomenu pomeni dobava »just in time« dobavo ravno ob pravem času. Širše pa pomeni obvladovanje poslovnih procesov v vsakem trenutku z namenom obvladovanja stroškov in zagotavljanja dobička. To pa je možno ob dobri informacijski podpori in dobri izobraženosti končnih uporabnikov ter njihovem zavedanj...
Subjects
free text keywords: Proizvajalec avtomobilov (OEM), konkurenčna prednost, podjetje TPV, poslovni procesi, SAP R3P – paket za avtomobilsko industrijo, logistični procesi, notranja logistika, medobratna logistika, MPR planiranje, dobava »justi in time«, EDI povezovanje, EDIFACT, DELFOR, DELJIT, elektronsko sporočilo (Idoc), medpodjetno poslovanje, KTL zaščita, sledljivost, šarža, terminski sporazum., Car producer (OEM), competitive advantage, factory TPV, business process, SAP R3P – all for automotive, logistics process, intern logistic, logistic between productions locations, MRP planning, delivery just in time, EDI connection, Idoc – intermediate document, operation between two factories, KTL protection, follow up process, charge, scheduling agreement., udc:658.7
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue