publication . Master thesis . 2011

POGODBENA IN IZVENPOGODBENA RAZMERJA MSP-JEV PRI MEDNARODNIH POSLIH

Vindiš, Jure;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 May 2011
  • Publisher: J. Vindiš
  • Country: Slovenia
Abstract
Problem, katerega si bomo postavili v ospredje, je, kako so urejena pogodbena razmerja pri mednarodnih poslih malih in srednje velikih podjetij. Skušali bomo ugotoviti, v kolikšni meri so pogodbe pri poslovanju doma in mednarodni menjavi determinirane, in kateri so mehanizmi, s katerimi se podjetja zavarujejo, da se pogodbeni partner drži pogodbe. Osnovo za raziskovalna izhodišča bomo jemali iz študije iz leta 1963 z naslovom Preliminarna študija izvenpogodbenih razmerij v poslu (ang. Non-contractualrelations in business: A preliminarystudy), ki je bila objavljena v imenu prof. StewardaMacaulaya v reviji American social review in je odprla vrsto debat, postavlje...
Subjects
free text keywords: pogodba, pogodbeno razmerje, izvenpogodbeno, mednarodno poslovanje, poslovni običaji, tožba, ugled, izvrševanje obveznosti, Macaulay, contract, contract business, non-contractual, international business, reputation, obligation, udc:347.4/.5
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue