POGODBENA IN IZVENPOGODBENA RAZMERJA MSP-JEV PRI MEDNARODNIH POSLIH

Master thesis Slovenian OPEN
Vindiš, Jure;
(2011)
  • Publisher: J. Vindiš
  • Subject: pogodba | pogodbeno razmerje | izvenpogodbeno | mednarodno poslovanje | poslovni običaji | tožba | ugled | izvrševanje obveznosti | Macaulay | contract | contract business | non-contractual | international business | reputation | obligation
    • udc: udc:347.4/.5

Problem, katerega si bomo postavili v ospredje, je, kako so urejena pogodbena razmerja pri mednarodnih poslih malih in srednje velikih podjetij. Skušali bomo ugotoviti, v kolikšni meri so pogodbe pri poslovanju doma in mednarodni menjavi determinirane, in kateri s... View more
Share - Bookmark