publication . Doctoral thesis . 2012

OPTIMIRANJE PROCESOV PROIZVODNJE BIOPLINA IZ ŽIVALSKIH IN DRUGIH ORGANSKIH ODPADKOV Z UPORABO RAČUNALNIŠKO PODPRTE PROCESNE TEHNIKE

Drobež, Rozalija;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 Feb 2012
  • Publisher: R. Drobež
  • Country: Slovenia
Abstract
Eden glavnih okoljevarstvenih problemov živilskopredelovalne industrije je nenehno naraščajoča proizvodnja odpadkov različnega izvora. Proizvodnja bioplina iz organskih in živalskih odpadkov z anaerobno fermentacijo je primeren način za predelavo teh odpadkov. Predelava prinaša mnoge okoljske, ekonomske in družbene koristi. Po drugi strani procesna sistemska tehnika s svojimi vrhunskimi orodji, ki temeljijo na matematičnem programiranju oz. optimizaciji, omogoča generiranje optimalnih in dopustnih rešitev za doseganje višjega nivoja konkurenčnosti proizvodnih podjetij. V doktorski disertaciji obravnavamo uporabo algoritemskih metod procesne integracije v industr...
Subjects
free text keywords: sinteza procesov, bioplin, anaerobna fermentacija, živalski odpadki, optimiranje, toplotna integracija, mešano celoštevilsko nelinearno programiranje, metoda odsekovne linearizacije, omrežje toplotnih prenosnikov, industrijska aplikacija, process synthesis, biogas, anaerobic fermentation, animal wastes, optimization, heat integration, mixed integer nonlinear programming, method of piecewise linearization, heat exchanger network, industrial application, udc:66.011:628.477.042(043.3)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue