VPLIV SPOMINSKEGA TRENINGA NA KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI SPOMIN PRI POSAMEZNIKIH S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

Master thesis Slovenian OPEN
Ogrizek, Tjaša;
(2015)
  • Publisher: T. Ogrizek
  • Subject: kratkotrajni spomin | dolgotrajni spomin | pridobljena možganska poškodba | N-Back | spominski trening | short-term memory | long-term memory | acquired brain injury | memory training
    • udc: udc:159.953:612.82(043.2)

Namen te študije je bil preveriti vpliv spominskega treninga N-back na kratko- in dolgotrajne spominske sposobnosti pri udeležencih s pridobljeno možgansko poškodbo. V ta namen sta se izoblikovali dve hipotezi, in sicer (H1) kratkotrajni spomin udeležencev se bo izboljš... View more
Share - Bookmark