Evalvacija nivojskega pouka pri pouku slovenščine v 8. in 9. razredih na osnovnih šolah v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Lalić, Marko;
(2012)
  • Publisher: M. Lalić
  • Subject: Nivojski pouk | diferenciacija | individualizacija | nivojski pouk pri pouku slovenščine | evalvacija nivojskega pouka | stališča o nivojskem pouku. | Ability grouping | educational differentiation | educational individualisation | ability grouping in Slovene language classes | evaluation of ability grouping | opinions on ability grouping | 37.091.2:373.3 [udc]

Mnenja o učni diferenciaciji in individualizaciji pouka ter z njima povezanim nivojskim poukom so že od samega začetka predmet nasprotujočih si mnenj tako pri strokovnjakih kot pri laikih. Nivojski pouk, ki je v veljavi vse od leta 1996, je poskrbel, da proces poučevanj... View more
Share - Bookmark