IKONIČNE REPREZENTACIJE NEKATERIH MATEMATIČNIH POJMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH

Master thesis Slovenian OPEN
Podgoršek, Manja;
(2015)
  • Publisher: M. Podgoršek
  • Subject: matematika | matematični pojmi | reprezentacije | grafično ponazarjanje | osnovnošolci | mathematics | mathematical concepts | representation | graphical depiction | primary school pupils | 373.3.091.3:51(043.2) [udc]

Ikonične reprezentacije so reprezentacije, ki predstavljajo prehod med enaktivnimi in simbolnimi reprezentacijami. Ikonične reprezentacije matematičnih pojmov na razredni stopnji so v veliki večini primerov grafične. V magistrski nalogi smo s pomočjo preizkusa znanja že... View more
Share - Bookmark