publication . Bachelor thesis . 2013

PROBLEM RAZVAJENOSTI OTROK IN POUK KNJIŽEVNOSTI V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Videtič, Mojca;
Open Access Slovenian
  • Published: 11 Jun 2013
  • Publisher: M. Videtič
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu smo skušali prikazati, kolikšna je vključenost elementov razvajenosti v berilih za tretje triletje osnovnih šol. Pri analizi smo se omejili na berila iz Kataloga učbenikov. Skušali smo predstaviti problematiko razvajenosti v okviru pouka književnosti. V prvem delu diplomskega dela smo predstavili pojme, ki so ključni pri analizi tega problema (načini razvajanja, posledice razvajenosti, čustvena inteligenca), in skušali podati nekaj predlogov za lažje in uspešnejše delo z razvajenimi otroki (mladostnik kot učenec, motivacija). V šestem poglavju smo poudarili pomen branja in težave, s katerimi se srečujejo učitelji pri pouku književnosti ob razva...
Subjects
free text keywords: pouk književnosti, razvajenost, vzgoja, berila, učitelj, čustvena inteligenca., teaching literature, being spoiled, upbringing, textbooks/texts, teacher, emotional intelligence., udc:82(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue