VARSTVO DOSTOJANSTVA DELAVCA IN JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELU

Master thesis Slovenian OPEN
Trstenjak, Jasna;
(2011)
  • Publisher: J. Trstenjak
  • Subject: Varstvo dostojanstva | spolno nadlegovanje na delu | drugo nadlegovanje na delu | mobing | Protection of the dignity | sexual harassment | other harassment | mobbing
    • udc: udc:34(043.2)

V magistrski nalogi sem želela proučiti varstvo dostojanstva delavca in javnega uslužbenca na delu, saj menim, da je to ključen dejavnik v delovnem razmerju vsakega posameznika, prav tako ima neposreden vpliv na konkurenčno sposobnost kot tudi na stroške dela, tako v ja... View more
Share - Bookmark