Recepcijska zmožnost mladega bralca – razvijanje recepcijske zmožnosti zaznavanja, doživljanja in vrednotenja književne osebe

Master thesis Slovenian OPEN
Jerčič Pšeničnik, Simona;
(2016)
  • Publisher: S. Jerčič Pšeničnik
  • Subject: bralna pismenost | dejavniki branja | mladi bralec | doživljanje književne osebe | reading literacy | reading factors | young reader | perception of a literary character
    • udc: udc:028.02-057.784(043.2)

V zadnjem desetletju smo priča spreminjanju bralnih navad otrok in mladostnikov. Opazen je premik od tradicionalnega branja knjig za zabavo do novih bralnih priložnosti, ki jih ponujajo internet in drugi multimedijski sistemi. Računalniki in druge naprave, ki sočasno pr... View more
Share - Bookmark