VPLIV ODNOSA S STARŠI NA SAMOPOŠKODOVALNO VEDENJE MLADOSTNIKOV

Master thesis Slovenian OPEN
Majhen, Maša;
(2016)
  • Publisher: M. Majhen
  • Subject: mladostništvo | družina | zanemarjanje | komunikacija | podpora | konflikt | samopoškodovalno vedenje | vpliv družine na samopoškodovalno vedenje. | adolescence | family neglect | communication | support | conflict | self-injurious behavior | impact of family on self-injurious behavior. | 316.362.1-055.52-055.62:616.89-008.441.45-053.6(043.2) [udc]

Samopoškodovalno vedenje se najpogosteje pojavlja med mladostniki. Ker pa je družina eden izmed najpomembnejših socialnih sistemov v mladostnikovem življenju, smo želeli ugotoviti ali obstaja kakšna povezanost med mladostnikovim odnosom s starši in omenjenim pojavom. U... View more
Share - Bookmark