Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Majcen, Borut (2016)
  • Publisher: [B. Majcen]
  • Subject: tveganje | davek na dodano vrednost | sistem notranjih kontrol | risk | value added tax | internal controls | 336.22 [udc]

Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na področju davščin. Davek na dodano vrednost velja za precej tvegano davčno vrsto, kar je posledica sistema davka na dodano vrednost in kompleksne zakonodaje tega posrednega davka. Za sestavitev pravilnega obračuna DDV in pravočasnega poročanja davčnemu organu je potrebna vzpostavitev sistema notranjih kontrol, ki bo to omogočal. Vzpostavitev le teh je kompleksna, saj notranje kontrole, povezane z obračunom DDV, posegajo v več poslovnih aktivnosti podjetja. V diplomski nalogi so prikazane notranje kontrole pri obračunu DDV na primeru »Podjetja X«, ki ima le te dobro zasnovane, vzdrževane in delujoče. »Podjetje x« je davčni zavezanec, ki transparentno sodeluje z davčnim organom in tako upošteva tudi priporočila davčnega organa glede notranjih kontrol na obravnavanem področju. Pomembno vlogo v proučevanem podjetju predstavlja služba za davke in davčni nadzor, kjer so zaposleni strokovno usposobljeni in svojo strokovnost tudi nenehno izpopolnjujejo na izobraževanjih ter tako pripomorejo k dobro delujočemu sistemu notranjih kontrol, povezanih z obračunom DDV-ja.
Share - Bookmark