VPLIV DIREKTNEGA IN DIFUZNEGA SONČNEGA SEVANJA NA SILICIJEVE SONČNE CELICE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Veberič, Tomi;
(2011)
  • Publisher: T. Veberič
  • Subject: silicijeve sončne celice | fotonapetostni sistemi | sončno sevanje | izkoristek | silicon solar cells | photovoltaic system | solar radiation | utilization rate
    • udc: udc:621.383(043.2)

Cilj diplomske naloge je ovrednotenje električnih lastnosti in vpliva sončnega sevanja na silicijeve sončne celice s pomočjo opravljenih raziskav in meritev. Rezultate meritev sončnega sevanja smo analizirali s programskim paketom Matlab. Pri sami analizi smo na podlagi... View more
Share - Bookmark