PREPOZNAVNOST PLESNEGA LJUDSKEGA IZROČILA PRI OSNOVNOŠOLCIH

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žižek, Tamara;
(2016)
  • Publisher: T. Žižek
  • Subject: ples | folklora | učenci | ljudska noša | ljudska glasba | dance | folk dance | pupils | folk costume | folk music
    • udc: udc:373.2:394.3(043.2)

Diplomsko delo z naslovom Prepoznavnost plesnega ljudskega izročila pri osnovnošolcih sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili ples na splošno ter ljudski ples, osredotočili smo se bolj podrobno na en slovenski ljudski ples, ki se ime... View more
Share - Bookmark