UPORABA SPLOŠNIH PRAVIL CIVILNEGA PRAVA PRI SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

Master thesis Slovenian OPEN
Poredoš Tropenauer, Nataša;
(2011)
  • Publisher: N. Poredoš Tropenauer
  • Subject: Civilno pravo | delovno pravo | pogodba o zaposlitvi | stranke pogodbe | sposobnost strank | napake volje | zmota | prevara | zvijača | ničnost | izpodbojnost | delna ničnost | konverzija | konvalidacija | čas | kraj | ponudba | sprejem ponudbe | pogajanja | predpogodba | pogoj | rok | obličnost | predmet | subsidiarnost | smiselnost | avtonomija. | Civil law | labor law | work contract | parties of the contract | capability of the parties | error of will | error | deception | trick | cancellation | voidability | part cancellation | convertion | convalidation | time | place | offer | accept of the offer | negotiation | precontract | condition | deadline | legalization of the contract | subject | subsidiarity | viability | autonomy.
    • udc: udc:349.222(043.2)

Zgodovinsko gledano, je bilo delovno pravo del civilnega prava. Uveljavljeno je bilo stališče, da delovno razmerje nastane s službeno pogodbo, s katero se je ena stranka za plačilo, zavezala drugi stranki nekaj dati, storiti, dopustiti. Z razvojem kapitalizma pa je pos... View more
Share - Bookmark