publication . Master thesis . 2011

UPORABA SPLOŠNIH PRAVIL CIVILNEGA PRAVA PRI SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

Poredoš Tropenauer, Nataša;
Open Access Slovenian
  • Published: 24 Mar 2011
  • Publisher: N. Poredoš Tropenauer
  • Country: Slovenia
Abstract
Zgodovinsko gledano, je bilo delovno pravo del civilnega prava. Uveljavljeno je bilo stališče, da delovno razmerje nastane s službeno pogodbo, s katero se je ena stranka za plačilo, zavezala drugi stranki nekaj dati, storiti, dopustiti. Z razvojem kapitalizma pa je postala pomembna tudi delavčeva osebnost, prav tako se je v delovno razmerje začela vmešavati država. Delovno pravo je postalo del javnega in ne več samo zasebnega prava. Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, ki jo podrobno ureja Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR), ki v 11. členu, med drugim določa, da se pri sklepanju pogodbe o zaposlit...
Subjects
free text keywords: Civilno pravo, delovno pravo, pogodba o zaposlitvi, stranke pogodbe, sposobnost strank, napake volje, zmota, prevara, zvijača, ničnost, izpodbojnost, delna ničnost, konverzija, konvalidacija, čas, kraj, ponudba, sprejem ponudbe, pogajanja, predpogodba, pogoj, rok, obličnost, predmet, subsidiarnost, smiselnost, avtonomija., Civil law, labor law, work contract, parties of the contract, capability of the parties, error of will, error, deception, trick, cancellation, voidability, part cancellation, convertion, convalidation, time, place, offer, accept of the offer, negotiation, precontract, condition, deadline, legalization of the contract, subject, subsidiarity, viability, autonomy., udc:349.222(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue