publication . Bachelor thesis . 2017

Zavedanje pomembnosti vertikalnega komuniciranja med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju in vpliv na (ne) uspeh podjetja

Bezjak, Mojca;
Open Access Slovenian
  • Published: 17 Jul 2017
  • Publisher: M. Bezjak
  • Country: Slovenia
Abstract
Vertikalno komuniciranje je dvosmerno komuniciranje - povraten proces.Predstavimo vertikalno komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju in vpliv na uspeh podjetja.Predstavitev različnih vrst komuniciranja, vplivov komuniciranja na človeka. Opišemo povezanost vertikalnega komuniciranja,medsebojnih odnosov in uspeh podjetja. V empiričnem delu diplomskega projekta z odgovori na vprašanja, ki se navezujejo na vertikalno komuniciranje in medsebojne odnose med nadrejenimi in podrejenimi, potrdimo ali ovržemo hipoteze, ki jih postavimo v uvodnem delu. Vertical communication is two-way communication with reversible process. We introduce vertical communicati...
Subjects
free text keywords: nadrejeni, podrejeni, vertikalno komuniciranje, medsebojni odnosi, uspeh podjetja, osebna rast, vrednote in pričakovanja, superiors, subordinates, vertical communication, relationships, success of the company, personal growth, values and personal expectations, udc:331.103
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue