VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU

Master thesis Slovenian OPEN
Škarja, Peter (2012)
  • Subject: informacijska varnost | upravljanje | SUIV | vzpostavitev | proizvodnja | ISO/IEC 27003 | information security | management | ISMS | implementation | manufacturing

Magistrska naloga obravnava vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v proizvodnem podjetju, pri čemer se osredotoča na 1. fazo Demingovega kroga – načrtovanje vzpostavitve SUIV. Sestavljena je iz dveh delov. V prvem delu so podane teoretične osnove s področja informacijske varnosti. Prikazana je zasnova modela načrtovanja SUIV s pomočjo smernic, ki jih podaja standard ISO/IEC 27003. V drugem, praktičnem delu je predstavljeno podjetje Vega International d.o.o. Opisano je obstoječe stanja s stališča informacijske varnosti. V nadaljevanju je zasnovani teoretični model apliciran v obravnavano podjetje. Aplikacija modela vključuje pridobitev odobritve vodstva za začetek projekta, definiranje obsega SUIV, njegovih omejitev in politike SUIV, analizo stanja, oceno tveganja, ravnanje ob tveganju, dokumentiran SUIV in izdelavo končnega načrta projekta SUIV. Za zaključek so predstavljene še ostale tri faze vzpostavitve SUIV (uvedba, kontroliranje in korigiranje), ki so mišljene kot priporočilo in perspektive za nadaljnje delo v podjetju.
Share - Bookmark