Ocena prostorske razsežnosti žledoloma februarja 2014 v bukovih in smrekovih sestojih v občinah Tolmin in Dobrova - Polhov Gradec s pomočjo tehnologije daljinskega zaznavanja

Master thesis Slovenian OPEN
Šafran, Aljoša;
(2018)
  • Publisher: A. Šafran
  • Subject: žled | žledolom | daljinsko zaznavanje | LiDAR | Landsat | bukev | smreka | gozdni sestoj | gospodarska škoda | Dobrova - Polhov Gradec | Tolmin | sleet | glaze ice | ice storm | remote sensing technology | beech | spruce | forest stand | economic damage
    • udc: udc:504.4:551.574.42:582.475.3+582.623.1(043.2)

V magistrskem delu obravnavamo žledolom, ki je ob koncu januarja in začetku februarja 2014 povzročil gmotno škodo ne le na vegetaciji, temveč tudi na energetski in železniški infrastrukturi. Po dosedanjih ocenah gre za enega izmed najobsežnejših žledolomov na območju Sl... View more
Share - Bookmark