PLESNA VZGOJA IN RAZLIČNE GLASBENE ZVRSTI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Trstenjak, Simona;
(2016)
  • Publisher: S. Trstenjak
  • Subject: Plesna vzgoja | predšolski otrok | plesne dejavnosti | glasba kot spodbuda za plesno ustvarjanje | različne glasbene zvrsti. | Dance education | preschool-aged child | dance activities | music as an incentive for dance creativity | music genres.
    • udc: udc:373.2:78:793.3(034.2)

Namen diplomskega dela Plesna vzgoja in različne glasbene zvrsti je s pomočjo teoretičnih izhodišč, ob opazovanju plesnega izražanja otrok, ugotoviti vpliv posamezne glasbene zvrsti na otroka pri plesni vzgoji. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega i... View more
Share - Bookmark