publication . Bachelor thesis . 2016

PLESNA VZGOJA IN RAZLIČNE GLASBENE ZVRSTI

Trstenjak, Simona;
Open Access Slovenian
  • Published: 27 Jul 2016
  • Publisher: S. Trstenjak
  • Country: Slovenia
Abstract
Namen diplomskega dela Plesna vzgoja in različne glasbene zvrsti je s pomočjo teoretičnih izhodišč, ob opazovanju plesnega izražanja otrok, ugotoviti vpliv posamezne glasbene zvrsti na otroka pri plesni vzgoji. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo predstavili teorijo plesne vzgoje v predšolskem obdobju, kjer smo podrobneje opisali sam pomen in vpliv plesne vzgoje na predšolskega otroka, vsebine, cilje in načela ter metode plesne vzgoje. Predstavljene so različne glasbene zvrsti in povezava plesne in glasbene vzgoje. Skozi empirični del diplomskega dela smo podrobneje predstavili izvedeno raziskavo v pom...
Subjects
free text keywords: Plesna vzgoja, predšolski otrok, plesne dejavnosti, glasba kot spodbuda za plesno ustvarjanje, različne glasbene zvrsti., Dance education, preschool-aged child, dance activities, music as an incentive for dance creativity, music genres., udc:373.2:78:793.3(034.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue