publication . Bachelor thesis . 2012

Pravice iz invalidskega zavarovanja - neskladnost 2. in 3. odstavka 66. člena ZPIZ-1 z Ustavo Republike Slovenije

Bele, Primož;
Open Access Slovenian
  • Published: 17 Dec 2012
  • Publisher: P. Bele
  • Country: Slovenia
Abstract
Republika Slovenija je socialna država, kar je navedeno v drugem členu Ustave Republike Slovenije1. Upoštevajoč navedeno, prvi odstavek 50. člena Ustave RS zagotavlja državljanom pravico do socialne varnosti, pod pogoji, ki jih določa zakon. Naveden člen Ustave RS obvezuje državo, da z zakonom uredi obvezna socialna zavarovanja, torej tudi invalidsko zavarovanje. Država je dolžna zagotoviti delovanje invalidskega zavarovanja, kar je storila z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-1. Ustava prepušča zakonodajalcu, da v zakonu določi vsebino in obseg človekovih pravic. Vendar zakonodajalčeva normativna dejavnost ni neomejena. Ko gre za človekove ...
Subjects
free text keywords: socialna varnost [Ključne besede], človekove pravice, Ustava RS, invalidsko zavarovanje, III. kategorija invalidnosti, samozaposleni, kmetje, brezposelne osebe, Ustavno sodišče, Mednarodna organizacija dela, social security, human rights, the Constitution of Republic of Slovenia, disability insurance, third category of disability, self-employed, farmers, unemployed persons, Constitutional Court, International Labour Organisation, udc:369.216(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue