Negativen vpliv konkurence na dejavnost zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji

Master thesis Slovenian OPEN
Kolar, Mojca;
(2018)
  • Publisher: M. Kolar
  • Subject: Zasebno varovanje | nelojalna konkurenca | neobičajno nizke cene | omejevalni sporazum | sklep podjetniškega združenja | tarifa storitev varovanja | private security | unfair competition | abnormally low prices | restrictive agreement | decision of an association of undertakings | tariff of security services
    • udc: udc:346.545:343.123.12(043.3)

Po osamosvojitvi Slovenije se je na slovenskem trgu začela intenzivno razvijati tudi dejavnost zasebnega varovanja in število varnostnih služb je začelo strmo naraščati. Močna konkurenca med njimi je z leti prinesla v dejavnost varovanja veliko negativnih posledic. Ena ... View more
Share - Bookmark