publication . Master thesis . 2014

My Instrument, the Music and Me. Motivation for Practice.

Røe, Anita;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Norway
Abstract
Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014. Norsk: Denne masteravhandlingen omhandler elever på musikklinje i videregående skole og deres forhold til øving på hovedinstrumentet. Elevene har ukentlige undervisningstimer på sitt hovedinstrument, og det kreves en innsats i form av egenøving for å oppnå fremgang og utvikle gode ferdigheter. Det hviler et ansvar på eleven selv for å planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen øving. Jeg er interessert i å finne ut hvilke faktorer som virker inn på elevenes motivasjon for å øve. Avhandlingens problemstilling er som følger: Hva påvirk...
Subjects
free text keywords: MIKS, øving, musikk, hovedinstrument, elever, motivasjon, VDP::Humanities: 000::Musicology: 110
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue