publication . Bachelor thesis . 2008

Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när det gäller autism och Asperger syndrom. Vi vill också ta reda på vilka pedagogiska ar-betssätt som specialpedagogerna använder för elever med dessa diagnoser. Litteraturdelen...
Subjects
free text keywords: SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue