publication . Bachelor thesis . 2015

Finansiellt incitamentssystem i offentlig organisation : en fallstudie på ett svenskt sjukhus

Nilsson, Philip; Andersson, Matilda;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
  • Country: Sweden
Abstract
Under många år har finansiellt incitamentsystem inom den privata sektorn diskuterats då verkställande direktörers kompensationer ska kopplas samman med företaget prestation med syfte att värdemaximera för aktieägarna. På senare år har finansiellt incitamentsystem fått mer och mer inflytande i offentliga organisationer med mål att effektivisera och förbättra kvalitén. Tidigare forskning antar skilda uppfattningar i hur finansiellt incitamentsystem lämpar sig för offentlig sektor. Vidare är området fortfarande ganska outforskat, begränsad forskning och skilda uppfattningar leder således in på uppsatsens syfte. Syftet med uppsatsen är att ut...
Subjects
free text keywords: Agency theory, financial incentive system, stewardship theory, public organizations, hospital, Agentteori, finansiellt incitamentssystem, förvaltarteori, offentliga organisationer, sjukhus
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue