Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jonsson, Johanna;
(2015)
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
  • Subject: Women | physical activity | exercise | social media | intrinsic motivation | extrinsic motivation | Kvinnor | fysisk aktivitet | träning | sociala medier | inre motivation | yttre motivation

Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots at... View more
Share - Bookmark