Adolescents i drogodependències : Proposta d'intervenció comunitària

Master thesis Catalan; Valencian OPEN
Salmerón Medina, Miquel (2016)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: adolescents | drogues | prevenció | intervenció | adolescentes | drogas | prevención | intervención | teenagers | drugs | prevention | intervention | Narcotics and youth -- TFM | Drogues i joventut -- TFM | Drogas y juventud -- TFM

Adolescence is a period with many changes and experimentation. Due to the increase in the consumption of harmful substances among young people, a program of Community action in the town of La Garriga has been made in which has been involved students, teachers, families and social services, coordinated and directed by a social health worker. L'adolescència és una etapa amb molts canvis i d'experimentació. Davant l'augment del consum de substàncies nocives entre els joves, s'ha plantejat realitzar un programa d'intervenció comunitària al municipi de la Garriga, en el que s'ha implicat a alumnes, docents, famílies i serveis socials, coordinat i dirigit per un treballador social sanitari. La adolescencia es una etapa con muchos cambios y de experimentación. Ante el aumento del consumo de sustancias nocivas entre los jóvenes, se ha planteado realizar un programa de intervención comunitaria en el municipio de La Garriga, en el que se ha implicado a alumnos, docentes, familias y servicios sociales, coordinado y dirigido por un trabajador social sanitario.
Share - Bookmark