Compressió de dades sobre FreeRTOS

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Rufas Rivas, Javier;
(2013)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes | ISistemes d'informació geogràfica | compressió de dades | sistemes incrustats | microcontrolador | FreeRTOS | LPC1769 | WiFly | gzip | Foundation Degree in Systems Informatics | IGeographical information systems | embedded systems | data compression | microcontroller | Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas | ISistemas de información geográfica | compresión de datos | sistemas embebidos | Embedded computer systems -- TFC | Sistemes incrustats (Informàtica) -- TFC | Sistema insertado (Informática) -- TFC

En aquest projecte es desenvolupa una aplicació FreeRTOS per a la mota LPC1769 connectada amb un mòdul WiFly que agafa un fitxer d'Internet, el comprimeix i el desa un altre cop a Internet tot afegint les estadístiques bàsiques de temps i percentatge de compressió. E... View more
Share - Bookmark