La dimensió política de la construcció social del Programari Lliure

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Cambra González, Toni (2007)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Politics | Software | Freeware | Information Technology | Política | Constructivisme | Programari | Freeware (programari lliure) | Tecnologia de la informació | Constructivismo | Tecnología de la información

Aquest estudi es presenta com una aproximació al fenomen del Programari Lliure des de la seva vessant política. Lluny de tractar-se d'una alternativa tecnològica la naturalesa de la qual seria explicable en termes exclusivament tècnics - la qual cosa no faria sinó atribuir-li una presumpta neutralitat tecnològica -, ací assumim que tota tecnologia s'inscriu en un procés de construcció social en el que incideixen factors de tipus social, econòmic, polític i/o moral que rebasen allò merament tècnic. Creguem que en el cas del Programari Lliure es donen cita tots aquests factors, sent el plànol polític el que adquireix un especial protagonisme en dit procés de construcció i que mereix de tractament aïllat. D'aquesta manera, la semàntica de allò polític serà examinada en les seves diferents accepcions a través de dos plànols complementaris. Per una banda, rastrejant els fonaments culturals que subjauen al Programari Lliure i les seves possibles concomitàncies de contingut polític. D'altra, descrivint la praxis actual d'actors heterogenis (corporacions, governs, associacions d'usuaris,...) desenvolupada en un marc global d'interacció col·lectiva, que es revisteix igualment, producte de la confrontació estratègica d'interpretacions i discursos particulars sobre el mateix, d'un caràcter indubtablement polític. Este estudio se presenta como una aproximación al fenómeno del Software Libre desde su vertiente política. Lejos de tratarse de una alternativa tecnológica cuya naturaleza sería explicable en términos exclusivamente técnicos - lo cual no haría sino atribuirle una presunta neutralidad tecnológica -, aquí asumimos que toda tecnología se inscribe en un proceso de construcción social en el que inciden factores de tipo sociales, económicos, político y/o moral que rebasan aquello meramente técnico. Creamos que en el caso del Software Libre se dan cita todos estos factores, siendo el plano político lo que adquiere un especial protagonismo en dicho proceso de construcción y que merece de tratamiento aislado. De esta manera, la semántica de aquello político será examinada en sus diferentes acepciones a través de dos planos complementarios. Por una parte, rastreando los fundamentos culturales que se subtumban al Software Libre y sus posibles concomitancias de contenido político. De otra, describiendo la praxis actual de actores heterogéneos (corporaciones, gobiernos, asociaciones de usuarios ...) desarrollada en un marco global de interacción colectiva, que se revisteix, igualmente producto de la confrontación estratégica de interpretaciones y discursos particulares sobre lo mismo, de un carácter indudablemente político. This study is presented as an approach to the phenomenon of Free Software from its political side. Far from being an alternative technology whose nature would be explainable in exclusively technical terms - which would not but attribute to it a presumed technological neutrality -, here we assume that all technology is in line with a process of social construction in which social, economic, political and/or moral factors have a bearing on and go beyond that which is merely technical. In this way, the semantics of the political will be examined in its different acceptations through two complementary levels. On the one hand, tracing the cultural foundations that underlie Free Software and the possible concomitances of political content. On the other, describing the current praxis of heterogeneous actors (corporations, governments, user associations') developed in a global framework of collective interaction, which is marked equally, as a result of the strategic confrontation of interpretations and individual discourses on the same, of an unquestionably political nature.
Share - Bookmark