Nuevas vías de revitalización para lenguas minorizadas : la repercusión de Internet en el caso del aragonés

Article Spanish; Castilian OPEN
Paricio Martín, Santiago; Martínez Cortés, Juan;
(2010)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Aragonese | internet | revitalisation | planning | minority language | ICTs | aragones | Internet | revitalización | planificación | lengua minorizada | TIC | aragonès | revitalització | planificació | llengua minoritzada | Linguistic minorities | Aragonese language -- Social aspects | Internet (Computer network) -- Spain | Sociolinguistics | Minories lingüistiques | Aragonès -- Aspectes socials | Internet -- Espanya | Sociolingüística | Minorías lingüísticas | Aragonés -- Aspectos sociales | Internet -- España

Peer reviewed La llengua aragonesa és catalogada per la Unesco com a llengua en perill de desaparició. Pel nombre de parlants (prop de 10.000) i per la situació sociolingüística en què es troba (fragmentació, deserció lingüística, escassetat de projectes d'ensenyamen... View more
Share - Bookmark