Estudio de la arquitectura y el nivel de desarrollo de la red LoRaWAN y de los dispositivos LoRa.

Master thesis Spanish; Castilian OPEN
Ordóñez Monfort, Ignacio (2017)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: internet de les coses | LPWAN | LoRa | LoRaWAN | internet de las coses | internet of things | Open source software -- TFM | Programari lliure -- TFM | Software libre -- TFM

Es realitza un estudi sobre les diverses definicions del IoT que es concreta en una sèrie de requisits essencials del IoT i les característiques de les xarxes de connexió sobre les que sustentar-lo. Es realitza posteriorment un estudi en profunditat de les característiques de LoRA/LoRaWAN, que poden limitar o afavorir el seu ús com xarxa d'implementació del IoT, valorant de manera individualitzada cadascuna d'elles. Finalment, es realitza una analisi sobre el nivell de desenvolupament, maduresa i disponibilitat de productes LoRaWAN al mercat. Se realiza un estudio sobre las diversas definiciones del YATE que se concreta en una serie de requisitos esenciales del YATE y las características de las redes de conexión sobre las que sustentarlo. Se realiza posteriormente un estudio en profundidad de las características de LoRA/LoRaWAN, que pueden limitar o favorecer su uso como red de implementación del YATE, valorando de manera individualizada cada una de ellas. Finalmente, se realiza una analisi sobre el nivel de desarrollo, madurez y disponibilidad de productos LoRaWAN al mercado. This article surveys the various definitions of the IoT, which comprise a series of essential requirements for the IoT and the characteristics of the connection networks which support it. An in-depth study is then carried out, examining the characteristics of LoRA/LoRaWAN that can either limit or facilitate their use as a network for implementing the IoT, and evaluating each one. Lastly, the article presents an analysis of the level of development, maturity and availability of LoRaWAN products in the market.
Share - Bookmark