Detecció automàtica de còpies en un conjunt de documents MS Word

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Cuenca i Ros, Jordi (2006)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Electronic Documents | Individual Authors | Meta-data | Information Sources | Plagi | Documents electrònics | Autors individuals | Metadades | Fonts d'informació | Plagio | Documentos electrónicos | Autores individuales | Metadatos | Fuentes de información

L'objectiu d'aquest projecte és l'estudi de la plagiabilitat dels lliuraments de les Proves d'Avaluació Continuada i pràctiques dels estudiants de la UOC així com l'estudi dels diferents mitjans per evitar-la. El objetivo de este proyecto es el estudio del plagio de las entregas de las Pruebas de Evaluación Continuada y prácticas de los estudiantes de la UOC así como el estudio de los diferentes medios para evitarla. The objective of this project is the study of plagiarism of the Continuous Evaluation Tests and practices handed in by students of the UOC as well as the study of different means to avoid it.
Share - Bookmark