Detecció automàtica de còpies en un conjunt de documents MS Word

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Cuenca i Ros, Jordi;
(2006)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Electronic Documents | Individual Authors | Meta-data | Information Sources | Plagi | Documents electrònics | Autors individuals | Metadades | Fonts d'informació | Plagio | Documentos electrónicos | Autores individuales | Metadatos | Fuentes de información

L'objectiu d'aquest projecte és l'estudi de la plagiabilitat dels lliuraments de les Proves d'Avaluació Continuada i pràctiques dels estudiants de la UOC així com l'estudi dels diferents mitjans per evitar-la. El objetivo de este proyecto es el estudio del plagio de ... View more
Share - Bookmark